top of page

İtalya’da farklı sosyal kooperatif türleri için farklı üyelik koşulları getirilmiştir. B tipi kooperatiflerde dezavantajı kimselerin üye olmaları ve kooperatif çalışanlarının en az % 30’unun (iş koşulları durumlarına uygun olmak kaydıyla) üye olan dezavantajlı kimselerden olması gerekmektedir.  Bunun dışında üyeler kooperatif bünyesinde mesleki faaliyetlerini icra etmelidirler. Öte yandan belirli sayısal kısıtlamalar dahilinde gönüllü üyelik düzenlemesi bulunmaktadır. Sosyal kooperatifin kuruluşu için 9 üye gereklidir. Bununla birlikte limited şirketler ile ilgili yasal düzenlemelere uygun kooperatifler en az 3 gerçek kişi ile kurulabilmektedir.

Portekiz’de sosyal dayanışma kooperatiflerinde aktif üyelik ve onursal üyelik olmak üzere iki üye tipi bulunmaktadır. Aktif üyeler, kooperatifin sunduğu hizmetlerden kendileri yararlanmak suretiyle doğrudan veya aile üyelerinden birisinin yararlanması nedeniyle dolaylı surette fayda sağlayan kimseler yani tüketicilerdir. Ayrıca kooperatif çalışanları da aktif üye kabul edilirler. Onursal üyeler ise, sosyal kooperatifin amacına ulaşması için mal ve hizmet üretimine gönüllü olarak katkı sağlayan kimselerdir. Onursal üye kabul edilmek için kooperatif genel kurulunun onayı gerekmektedir. Portekiz’de kooperatif kuruluşu için birinci derece kooperatiflerde 5, daha yüksek derecelerdeki kooperatiflerin kuruluşu için ise 2 üye gerekmektedir.

İspanya’da işçi kooperatifleri yaygındır. İşçiler aynı zamanda kooperatifin üyesidir. Diğer sosyal kooperatif tiplerinde kamu kurumları statülerine bağlı olarak üye olabilmektedir. Bazı bölgesel yasalar, kooperatif tüzüğünde yer almak şartıyla gönüllü üyeliğe izin vermektedir. Çoğunlukla bölgesel yasalarda dezavantajlı işçilerin veli ya da vasilerinin üyeliği öngörülmektedir. İspanya’da kooperatif kuruluşu için birinci derece kooperatiflerde 3, daha yüksek derecelerdeki kooperatiflerin kuruluşu için ise 2 üye gerekmektedir.

Fransız kanunlarına göre ortak çıkar toplulukları kooperatiflerinde en az 3 farklı kategoride üye bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kooperatifin işçilerinin üyeliğidir. İkincisi kooperatifin ürettiği mal ve hizmetleri tüketenlerin üyeliğidir. Üçüncüsü ise yürütülen faaliyetin niteliğine göre kooperatif tarafından tanımlanmış üyeliklerdir. İlk iki üyelik tipi kanunen zorunlu tutulmuştur. Fransız kanunlarında kooperatiflerin kuruluş aşamasında her kategori için asgari üye sayısı belirtilmemiştir. Bu nedenle üç farklı üyelik tipinden her birinde en az bir üye olmak üzere, kooperatifin kurulması için en az üç üye gerekmektedir.

Polonya yasalarına göre sosyal kooperatiflerin, işsizler ve engelli kimselerden olan işçi üyeleri ile toplam üye sayısının % 20’sinden fazla olmamak kaydıyla, sosyal kooperatifin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışacak dezavantajı olmayan nitelikli işçi üyeleri bulunmaktadır. Ayrıca sivil toplum kuruluşları da üye olarak kabul edilebilmektedir. Gönüllü kimseler sosyal kooperatiflerde çalışabilmekle birlikte üye olmaları mümkün değildir. Sosyal kooperatiflerin kurulması için en az 5 üyeye sahip olması gerekmektedir. Diğer ülkelerden farklı olarak Polonya’da azami 50 üye sınırı getirilmiştir.

bottom of page