top of page

İtalyan yasalarına göre sosyal kooperatiflerin tanımının, kamu yararı için; sosyal hizmetleri ile sağlık ve eğitim hizmetleri alanında faaliyette bulunmak, veya dezavantajlı kimse ve grupların tarım, sanayi, ticaret ve hizmetler gibi sektörlerde kazançlı istihdamları konusunda muhtelif faaliyetlerde bulunmak yolları ile vatandaşların sosyal bütünleşmesini ve insani kaygılarını destekleyen kuruluşlar şeklinde olduğunu belirtmiştik.

 

Portekiz yasalarına göre sosyal dayanışma kooperatifi, çocuklar, gençler, engelliler, sosyal açıdan dezavantajlı aileler ve topluluklar, fakir yurttaşlar gibi korunmasız ve/veya güçsüz grupların sosyal ihtiyaçlarının tatmin edilmesi, sosyal olanaklarının geliştirilmesi ve sosyal bütünleşmelerinin sağlanmasını amaçlayan kuruluşlardır.

İspanyol yasalarına göre sosyal girişim kooperatifleri, sağlık, eğitim, kültür veya özünde sosyal fayda bulunan herhangi bir alanda hizmet sunan ya da sosyal dışlanmaya maruz kalmış kimselerin çalışma hayatına entegrasyonunu sağlamayı hedeflemek kaydıyla herhangi bir ekonomik faaliyette bulunan kuruluşlardır.

 

Fransız yasasına göre ortak çıkar toplulukları kooperatifi, kollektif yarar sağlayan sosyal faydaya sahip mal ve hizmetlerin üretim ve sunumları ile iştigal ederler. Fransız kooperatif yasalarında kollektif yarar ve sosyal fayda kavramlarının açık bir tanımı bulunmamakla birlikte bu kurumların yürüttükleri faaliyet İtalya’nın A tipi kooperatiflerine benzemektedir. Polonya yasalarına göre sosyal kooperatifler işsiz ve engelli insanları, sosyal aktiviteler ve mesleki eğitim yolu ile çalışma hayatı ve topluma yeniden kazandıran kuruluşlardır.

Sosyal kooperatiflerin tanımları ve onlara addedilen görevler açısından bir değerlendirme yaptığımızda İtalya ve İspanya’da her iki sosyal kooperatif tipi için düzenleme bulunduğunu, Portekiz ve Polonya’da yalnızca sosyal dışlanmaya maruz kalan bireylerin entegrasyonuna yönelik kooperatif tipi, Fransa’da ise sosyal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumu faaliyetlerini yürütecek kooperatif tipi için düzenleme getirildiğini görmekteyiz.

bottom of page