top of page

İtalya’da sosyal kooperatiflerin kar elde etmeleri durumunda; pay sahiplerine posta tahvilinin faiz oranından % 2 daha yüksek oranda faiz vermelerine, üyelerin paylarına ilişkin olarak taahhüt ettikleri ve % 2'den daha yüksek bir faiz oranı getiren finansal araçlar bulunması durumunda, bu farkın telafi edilmesine izin bulunmaktadır. Bu limitlerin dışında kar dağıtımı yapılması yasaktır. Kooperatifin tasfiye edilmesi halinde varlıklarına ne olacağı genel kooperatif düzenlemelerine tabidir. Sosyal kooperatiflerin karlarının dağıtılmaması zorunlu tutulan kısımları vergiden istisnadır. Bazı bölgelerde vergi indirimlerine ve/veya vergi muafiyetlerine sahiplerdir. B tipi sosyal kooperatifler, çalıştırdıkları dezavantajlı işçiler için indirimli prim öderler. Kadastro ve emlak vergisinde %25 indirim hakları vardır (CECOP, 2006).

Portekiz’de sosyal dayanışma kooperatiflerinin kar dağıtması yasaktır. Karın tamamı öz sermayeye aktarılır. Kooperatifin tasfiye edilmesi halinde varlıkları, kooperatifin bağlı olduğu federasyon tarafından belirlenen, mümkünse aynı il sınırları içindeki diğer bir sosyal dayanışma kooperatifine aktarılır. Kooperatifin kamu yararı sağladığı tespit olunmuşsa ve/veya Kamu Yararı Derneğine bağlı ise kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Damga vergisi, veraset ve intikal vergisi ve yerel vergiler için muafiyet tanınmıştır. Ayrıca Devlet tarafından mali ve teknik destek sağlanmaktadır (CECOP, 2006).

İspanya’da sosyal girişim kooperatiflerinin kar dağıtması yasaktır. Karın tamamı öz sermayeye aktarılır. Kooperatifin tasfiye edilmesi halinde varlıklarına ne olacağı genel kooperatif düzenlemelerine tabidir. Özel amaçlarla desteklenen sosyal girişim kooperatifleri, dernek veya vakıflar gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak kabul görürler.

Fransa’da ortak çıkar toplulukları kooperatiflerinin aşağıda belirtilen şartlar dahilinde kar dağıtmasına izin verilmektedir. Pay başına verilecek faiz tahvillerin ortalama faizini aşmamalıdır. Üyelere dağıtılan toplam meblağ, elde edilen kardan mali yıl boyunca kamu otoriteleri tarafından kooperatife ödenen sübvansiyonlar, teşvikler ve diğer finansal avantajlar düşüldükten sonra kalan meblağdan fazla olamaz. Kooperatifin tasfiye edilmesi halinde varlıkları benzer sosyal hedefleri olan başka bir kooperatife, derneğe veya kamu kuruluşuna aktarılır. Ortak çıkar toplulukları kooperatifleri diğer kooperatifler ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir, ayrıcalık tanınmamıştır (CECOP, 2006).

Polonya’da sosyal kooperatifler ne kar dağıtmasına ne de hisselere faiz vermesine izin verilmemektedir. Kooperatifin tasfiye edilmesi halinde varlıklarının en fazla % 20’si üyelere, geri kalanı ise ulusal istihdamı geliştirme fonuna aktarılmaktadır. Sosyal kooperatiflerden kayıt ücreti alınmamaktadır. Kooperatifin her bir kurucu üyesi için ortalama ücretin üç katı, kooperatife katılan her üye için ortalama ücretin iki katı tutarında bir defaya mahsus devlet katkısı yapılır. Kooperatifin bir işçiyi istihdam ettiği tarihten itibaren 12 ay boyunca, o işçi için yapacağı sosyal sigorta primi ödemeleri Çalışma Bakanlığı tarafından iade edilir (CECOP, 2006).

bottom of page